Torsti  J Ruokoski
Pentti Ruokoski
Laina  S H Tikkanen
Bruuno  J Ruokoski
Alma  L Syväoja
Juho Tikkanen
Hilja  V Laitila
Frans  H Ruokoski
Maria Anttila
Kustaa Pere-Syväoja
Olga Syväoja
Johan  N Laitila
Wilhelmiina Iso-Karvia
Iisak  D Pakkala
Matilda  K Österlund
Frans  J Anttila
Amalia  J Junnila
David  E Petkele
Johanna  D Pyrstöjärvi
Matti  J Österlund
Amanda  W Stenman
Juho  E Anttila
Liisa Raiskio
Juho Junnila
Maria Lampikoski
Erkki  M Petkele
Anna  E Isotalo
Daniel Pyrstöjärvi
Liisa Tuomaantytär
Juho Oukari
Liisa Österlund
Olof Stenman
Hedvig  U Rothovius
Esaias Rantala
Kaisa Erikintytär
Juho Raiskio
Maria  M Mattila
Juho  Y Junnila
Anna Matintytär
Juho  M Lampikoski
Liisa Erkintytär
Matti  J Petkele
Maria  J Rossi
Erkki  M Honkakoski
Maria  L Lauri
Matti Oukari
Valpuri Yliputto
Juho  M Österby-Österlund
Anna  M Näsi
Olof Stenman
Märtha Hansintytär
Daniel  J Rothovius
Maria Polviander
Erich Josefsson
Margeta Erichsdotter
Juho Raiskio-Karlintalo
Anna Pekantytär
Matts  J Venesjärvi
Brita Friman
Yrjö Karlintalo-Junnila
Valborg Erkintytär
Matti Lampikoski
Kaisa Korvaluoma
Jakob  I Pihlajaniemi
Valpuri  E Jokihonko
Matti  S Honkakoski
Maria  E Soini
Lauri  M Lauri
Valpuri  M Venesjärvi
Påhl  M Oukari
Margareta Ylipeijari
Mikko Matinpoika
Kaisa  J Österby
Matti  E Näsi
Valborg Kahari
Johan  A Rothovius
Christina Favorinus
Michael Polviander
Sara  C Wegelius
Tuomas Karlintalo
Maria Sasi
Jöran  M Venesjärvi
Lisa  J Kesti
Thomas  A Kaarlentalo
Maria Yrjänä
Erik Sarkkila
Ivar  M Kienokoski
Kreetta Yrjöntytär
Erkki  J Jokihonko
Kreetta Franssintytär
Sipi  L Honkakoski
Dordi  M Anttila-Soini
Erkki  T Soini
Margeta
Matti Yrjönpoika
Maria  L Lauri
Matti  M Luukas
Valborg  J Venesjärvi
Matti Oukari
Liisa Päivike
Johan  T Soini
Malin  M Peijari
Johan  M Österby
Valborg Tuomaantytär
Erik  E Tuuna-Näsi
Charim  H Långfors
Henrik  M Petkele
Maria  E Soini
Arvid  A Rothovius
Elisabet Frisius
Johan Favorinus
Catharina Haacks
Simon  M Polviander
Anna Barck
Johannes Wegelius
Kristina O Laurila-Lauraeu..
Thomas  A Kaarlentalo
Maria
Johan Andersson
Walborg  J Kesti
Anders Carlsson
Brita Marcusdotter
Henrich Michelsson
Valborg Michelsdotter
Tuomas  E Honko
Sofia Matintytär
Lauri Laurinpoika
Kerttu
Matts  S Luukas
Margareta Mattsdotter
Antti Oukari
Margareta Heikintytär
Henrik  S Päivike
Marketta  Y Muotia
Tuomas  Y Soini
Gertrud
Matti  E Ylipeijari
Maisa
Morten  O Österby
Kirsti
Erkki  O Sikala
Valpuri  A Roikka
Henric  J Hannula-Långfors
Lisbeth  M Siiro
Erkki  T Soini
Margeta
Arvid Rothovius
Catharina Walstenius
Johan Frisius
Catharina Utter
Mikko Markunpoika
Brita Jaakontytär
Nils  O Barck
Anna Gråå
Tuomas  J Uppa
Karin  J Kärkelä
Olof  S Lauraeus
Sara Arctophilacius
Henrik
Johan  H Kesti
Margareta  J Kesti
Michel  S Ellickälä
Walborg Simonsdotter
Lauri
Sigfrid  N Luukas
Brita  M Luukas
Sipi Oukari
Valpuri
Simon  P Neko
Lastikka  Y Päivike
Yrjö  T Soini
Brita Sipintytär
Erkki  E Ylipeijari
Malin Antintytär
Olof  N Sikala
Anna
Anders Roikka
Jakob  S Hannula
Brita
Matts  R Siiro
Liisa Erkintytär
Johan  B Rothovius
Elin Bengtintytär
Johannes  P Wallstenius
Anna Limingius
Arvid  J Frisius
Elin Persdotter
Grels  O Utter
Valborg Mårtensdotter
Markku Simonpoika
Agnis Marcusdotter
Mårten  O Gråå
Jakob Uppa
Barbro Mattsdotter
Sigfrid Laurila
Petrus  M Arctophilacius
Magdalena Sursill
Henrik  J Kesti
Valborg  J Päivike
Nils  J Luukas
Valborg Sigfridsdotter
Antti Oukari
Kerttu
Yrjö  M Päivike
Malin Larsintytär
Tuomas  L Soini
Margareta Olavintytär
Simon Hansson
Reko  Y Siiro
Birger  L Roth
Petrus  J Walstenius
Johan  H Lithovius
Christina  Ö Sursill
Simo Matinpoika
? Mattsdotter
Erik Uppa
Mikko Mattila
Inger Eriksdotter
Östen Sursill
Magdalena Eriksdotter
Jöran Henriksson
Sipi Oukari
Anges Matintytär
Hans
Yrjö  M Siiro
Laurentz Roth
Johannes  T de Hajnas
Henrik  L Lithovius
Catharina  Ö Sursill
Östen Sursill
Magdalena Eriksdotter
Matts  P Mattila
Erik Benedictusson
Erik Ångerman-Sursill
Dordi Bure???
Erik
Henrik Lucasson
Heikki Kontti-Oukari
Matti  L Siiro
Lauri
Östen Sursill
Magdalena Eriksdotter
Pehr Johansson
Lucas
Olavi Kontti
Lasse  M Siiro
Juho
Matti Siiro
Ancestors of Torsti Juhani Ruokoski