Johan Holm
Maria Holm
Henric  A Lang
Maria  M Lang
Emanuel Lang
Gabriel Lang
Hedwig Lang
Johannes Lang
Gustav Lang
Lovisa Lang
Maria  J Lang
Maria  L Lang
Maria  L Brunberg
Anna  H Brunberg
Carl  M Brunberg
Hedvig Brunberg
Johan  C Brunberg
Gustaf  A Brunberg
Juliana  S Brunberg
Maria  G Törnroos
Adolf  F Törnros
Poika Brunberg
Carl  G Brunberg
Wendela Brunberg
Anna  H Brunberg
Erik  J Brunberg
Carl  G Brunberg
Lovisa Brunberg
Anna  S Brunberg
Johan Brunberg
Carolina Brunberg
Augustina Brunberg
Gustaf  A Brunberg
Alexander Brunberg
Lovisa Maechar
Johan  F Hällsten
Maria  L Hällsten
Carl  G Hällsten
Alexander Hällsten
Alexander Hällsten
Herman Hällsten
Edvard Hällsten
Carl  M Jaakkola
Otto  V Karlsson
Mauritz Gustafsson
Gustaf  A Björkell
August  F Karlsson
Engla  C Brunberg
Sofia  W Brunberg
Carl Brunberg
Mathilda  W Brunberg
Carl  A Brunberg
Fredrik  A Brunberg
Fredrika  S Brunberg
Otto  F Brunberg
Fredrika  S Brunberg
Son/poika Brunberg
Amanda  L Brunberg
Johan  E Brunberg
Gustaf  A Brunberg
Gustaf  A Blomqvist
Gustaf  A Blomqvist
Maria  L Blomqvist
Lena Blomqvist
Jonas Blomqvist
Maria Blomqvist
Maria  L Lindström
Anders  G Lindström
Anna  S Lindström
Carl  A Lindström
Maria  L Brunberg
Gustaf  A Brunberg
Johan  F Brunberg
Maria  S Brunberg
Carl  M Brunberg
Anna  L Brunberg
Johanna  M Brunberg
Son/poika Brunberg
Maria  L Hällstén
Zulima Hällsten
Gustaf  A Hällsten
Frans  R Hellsten
Johan  R Hällsten
Axel  H Hellsten
Konstantin Lovin
Hanna  M L Lovin
Karl  E Hällsten
Alexander Hällsten
Carl  M Hällfors
Gustaf  A Jaakkola
Amanda  L Jaakkola
August  F Hällfors
Anna  E Jaakkola
Arthur  W Jaakkola
Elin  A Jaakkola
Hugo  W Björkell
Gustaf  M Björkell
Sigrid  A Björkell
Arvid Björkell
Arvid  V Björkell
Helmi Björkell
Albin Björkell
Lennart Karlsson
Karl  A Karlsson
Helmi  F S Karlsson
August  M Karlsson
Hugo  A Karlsson
Sigrid  O Karlsson
Anni  E Karlsson
Elin  A Karlsson
Fanny  M Brunberg
Fredrik  B Brunberg
Sven  J Brunberg
Anders  A Brunberg
Hulda  M Brunberg
Wilhelm  L Brunberg
Tytär Brunberg
Anna  E Brunberg
Karl  A Brunberg
Frans  E Brunberg
Axel  F Brunberg
Artur  W Brunberg
Ingrid  M Brunberg
Karl  L Brunberg
Fanny  M Brunberg
Elna  E Brunberg
Sven  H Brunberg
Sigrid  J A Brunberg
Julius  F Brunberg
Elis  G Brunberg
Ellen  E Brunberg
Ernst  J Brunberg
Anni  E Brunberg
Hugo  A Brunberg
Rakel  F Brunberg
Bertha  O Brunberg
Airi  S Furuvall
Maj  E Furuvall
Allan Stjernberg
Edit  A Stjernberg
Elis  A Stjernberg
Berta Stjernberg
Ivar Stjernberg
Runar Stjernberg
Fanny  A Brunberg
Elvi  E Brunberg
Gunnar-Adolf Brunberg
Margit  I Brunberg
Per-Erik Brunberg
Gunnel  E Brunberg
Gustaf  A Blomqvist
Karl  V Blomqvist
Otto  A Blomqvist
Oskar  W Blomqvist
Mathilda  W Blomqvist
Fanny  A Blomqvist
Jenny  M Blomqvist
Elin  S Blomqvist
Amanda  E Blomqvist
Anna  J Blomqvist
Alma  T Blomqvist
Arthur  F Blomqvist
Johannes  F Johansson
Maria  V Johansson
Elin  M Johansson
Ottilia  M Johansson
Ingrid  M Johansson
Ida  V Lönnqvist
Hilda  S Lönnqvist
Karl  F Lönnqvist
Karl  V Lönnqvist
Augusta  W Lönnqvist
Karl  O Lönnqvist
Karl  V Lönnqvist
Elin  M Lönnqvist
Gustaf  A Lindström
Anders  V Lindström
Gustaf  R Lindström
Karl  M Lindström
Karl  F Lindström
Karl  A Lindström
Alina  S Lindström
Ida  W Lindström
Karl  A Lindström
Amanda  A Brunberg
Fanny  M Brunberg
Hilda  S Brunberg
Hulda  K Brunberg
Elin  A Brunberg
Gustaf  A Brunberg
Gustaf  A F Brunberg
Olga  M Brunberg
Johanna  M Brunberg
Edith  A Brunberg
Agnes  M Brunberg
Robert  J Brunberg
Sigrid  A Brunberg
Berta  S Brunberg
Fanny  M Brunberg
Fredrik  B Brunberg
Sven  J Brunberg
Anders  A Brunberg
Hulda  M Brunberg
Wilhelm  L Brunberg
Tytär Brunberg
Anna  E Brunberg
Johan  A Lövenberg
Axel  H Johansson
Agnes Johansson
Elis  M Jungvall
Mathilda  J Stjernberg
Karl  A Stjernberg
Gustaf  W Stjernberg
Otto  F Stjernberg
Agnes  B Stjernberg
Edit  A Stjernberg
Fanny  M Stjernberg
August  M Stjernberg
Helga  J Stjernberg
Gustaf  W Grönlund
Inez  M Grönlund
Elin  E Hellsten
Gustaf  R Hellsten
Allan  B Hellsten
Einar  R Hellsten
Harry  W W Hellsten
Elis  W Hellsten
Adele  L Hellsten
Gunnar  E Hellsten
Rosa  M Fallström
Erik  F Fallström
Saga Hellsten
Valter Hällsten
Per Hellsten
Linnea  R Hällsten
Karl  A Hällfors
Otto  G A Hällfors
Artur  B Hällfors
Hugo  M Hällfors
Kuno  S Hällfors
Dagmar  E Hällfors
Lempi  A Jaakkola
Ester  K Jaakkola
Gustav  A Jaakkola
Helmi  M Jaakkola
Onni  A Jaakkola
Helmi  A Lindqvist
Ella  M Lindqvist
Uuno  F Helvo
Karl  A Hällfors
Ossian  A Hällfors
August  A Hällfors
Maria  E Hällfors
Eino  M Hällfors
Kaino  H Hällfors
Onni  J Lampinen
Onni  J Lampinen
Eino  J Lampinen
Torsten  J Brunberg
Hilding Brunberg
Rakel  A Karlsson
Doris  M Karlsson
Karin  O Karlsson
Märta  L Karlsson
Lennart  M Karlsson
Henrik  A Karlsson
Eva  B Karlsson
Johan  V Karlsson
Anders  G Karlsson
Birgit Mansner
Heidi  M Mansner
Sigrid  M Mansner
Henrik  A Mansner
Åke  V Johansson
Sven-Erik Johansson
Thelma Johansson
Lydia  M Holmsten
Anna  A Holmsten
Lisi  E E Holmsten
Airi  I Holmsten
Birger  J Holmsten
Olof  B Brunberg
Lars  G Brunberg
Johan  F Brunberg
Lars  A Brunberg
Henry  C Brunberg
Bengt  I Karlsson
Yrjö  A Törnroos
Ulla  R Brunberg
Göta  M Brunberg
Ellen  I Brunberg
Rakel  L Brunberg
Thure Brunberg
Greta  I Kyrkslätt
Ulla  M Brunberg
Börje  L Brunberg
Sven  H Brunberg
Kurt  A Söderström
Rose-May Söderström
Tor  V Söderström
Anita  M Brunberg
Torsten  H Brunberg
Agnes  H Brunberg
Brita  G Brunberg
Karl  J M Brunberg
Märta  E Stjernberg
Bengt  V Stjernberg
Tor  G Stjernberg
Erik  V Smeds
Sven  B Smeds
Tua  M E Lilieros
Marita  E Jungvall
Gertrud  I Jungvall
Herman  E Jungvall
Holger  E Stjernberg
Åke  M Stjernberg
Gunnar  A Stjernberg
Birgit  M Stjernberg
Lisa  H Stjernberg
Anita  E Stjernberg
Carita  I Stjernberg
Göta  M Stjernberg
Peter  E Holmberg
Björn-Erik  G Holmberg
Birgitta Brunberg
Klas  G M Brunberg
Barbara  I Nordström
Mora  B Nordström
Mas  J F Nordström
Maria  H Brunberg
Elsa  S Blomqvist
Elis  A Blomqvist
Iris  E Blomqvist
Boris  W Blomqvist
Thurid  M Blomqvist
Torsten  M Ström
Tyra  A Eklund
Elvi  A Eklund
Lilli  A Eklund
Karl  H Eklund
Ester  L Eklund
Allan  O Eklund
Elna  C Eklund
Karl  H Weckman
Helga  M Weckman
Bruno  A Weckman
Helmi  M Weckman
Elin  E Hellsten
Gustaf  R Hellsten
Allan  B Hellsten
Einar  R Hellsten
Harry  W W Hellsten
Elis  W Hellsten
Adele  L Hellsten
Gunnar  E Hellsten
Saga  E Nyholm
Tor  E Nyholm
Erik  J Nyholm
Nils  E Nyholm
Karl  E Nyholm
Svea  M Nyholm
Åke  V Nyholm
Tea  M Nyholm
Inga  M Nyholm
Sally  T Johansson
Solveig  A Johansson
Bengt  O Blomqvist
Per  E Blomqvist
Edit  A Johansson
Valter Johansson
Edit  A Johansson
Osvald Johansson
Runar  E Johansson
Karl  O Siiberg
Henrik  B Siiberg
Elin  S Siiberg
Karl  O Siiberg
Karl  V Siiberg
Annie  M Lönnqvist
Sven  V Lönnqvist
Johan  H Lönnqvist
Harald  R Lindström
Sven  G Lindström
Signe  A Lindström
Karl  G Lindström
Svea  W Lindström
Gerda  L Lindström
Gustaf  H Lindström
Elsa  L Lindström
Gustaf  H Lindström
Harald  R Lindström
Sven  G Lindström
Signe  A Lindström
Karl  G Lindström
Svea  W Lindström
Gerda  L Lindström
Sara  E C Lindström
Agnes  A Lindström
Karl  A Backman
Marta  H Backman
Ture  V Andersson
Dagny  S Andersson
Nils  J Andersson
Elvi Andersson
Linda Andersson
Margit  M Andersson
Nils  G Brunberg
Berndt  J Brunberg
Gertrud  L Brunberg
Sven  E Brunberg
Per  A Brunberg
Karin  E Brunberg
Rolf  K Brunberg
Rakel Ehrnstedt
Alfrida Ehrnstedt
Lea Ehrnstedt
Lisi Ehrnstedt
Karl  I Ehrnstedt
Helge Lindfors
Torsten  J Brunberg
Hilding Brunberg
Sven  J Lövenberg
Elvi  L Lövenberg
Karin  S Johansson
Marita  E Jungvall
Gertrud  I Jungvall
Herman  E Jungvall
Anna-Lisa Stjernberg
Marianne  R Stjernberg
Karl  G B Stjernberg
Gunvor  A Stjernberg
Torolf Stjernberg
Hans  S Stjernberg
Märta  E Stjernberg
Bengt  V Stjernberg
Tor  G Stjernberg
Lilian  S Stjernberg
Ruben Stjernberg
Kurt  V Stjernberg
Rur  I Stjernberg
Torsten  H Brunberg
Agnes  H Brunberg
Brita  G Brunberg
Karl  J M Brunberg
Ture  J Antell
Gunnel  E Antell
Lars  Å W Antell
Asta  B Stjernberg
Per-Erik  M Stjernberg
Ester  A H Stjernberg
Brita  M Grönlund
Gunvor  A Grönlund
Ann-Lis  M Weckström
Elian  G Weckström
Svanhild  A Hellsten
Gustav  E Hellsten
Bengt  R Hellsten
Märta  L Hellsten
Sten-Ove  V Hellsten
Vivi-Anne  M Hellsten
Gunnevi  M Hellsten
Harry  E Hellsten
Harriet  S Hellsten
Lasse Sauvola
Tuula-Johanna Sauvola
Mona Björklund
Tom Björklund
Clas Hällsten
Gunhild  I Hällfors
Else-May Hällfors
Gunvor Hällfors
Leif Hällfors
Hilma Hällfors
Artur Hällfors
Maini Hällfors
Tauno Hällfors
Brita  A Hällfors
Inga Hällfors
Per-Erik Hällfors
Jage  A Broman
Etel  L Broman
Sirkka Heinonen
Unto Heinonen
Leo  A Andersson
Lena Andersson
Kristina Andersson
Juhani Jaakkola
Toivo  U Helvo
Arto Lampinen
Risto Lampinen
Sirkka  L Lampinen
Leena  K Lampinen
Ritva  A Lampinen
Olli  J Lampinen
Inga-Lill Brunberg
Birgitta  M Brunberg
Kristina  M Brunberg
Gun  E Brunberg
Hans Blomqvist
Per Blomqvist
Helena Blomqvist
Timo Hovi
Anna Hovi
Armi Hovi
Rurik  M Nysten
Robert  J Nysten
Mårten Wiksten
Robert Wiksten
Jorma  R M Karlsson
Lars  F Karlsson
Tina Karlsson
Siv Karlsson
Pia Karlsson
Christian Pulli
Christine Pulli
Charina Pulli
Mårten Karlsson
Christina Karlsson
Johan Karlsson
David Karlsson
Tommy Karlsson
Jeanette Sobott
Camilla Sobott
Marika Mansner
Monika Mansner
Mårten  O E Johansson
Magnus  R E Johansson
Markus  J A Johansson
Anita  I Toivonen
Max  J Holmsten
Kaj  O Brunberg
Filip  M Brunberg
Gunvor  M Brunberg
Göran  F Brunberg
Leif  R Brunberg
Tom  K Brunberg
Heidi  M Brunberg
Jan  S H Brunberg
Rosa  B Brunberg
Bengt  E Karlsson
Ingemar  O I Karlsson
Gunilla Karlsson
Ralf  J Heikkilä
Inge-May Heikkilä
Kaj  F G Johansson
Kristina Johansson
Hans  T C Brunberg
Henry  M Brunberg
Susanne Brunberg
Ulla  H Somervalli
Camilla Somervalli
Nanna  M Somervalli
Marguerita  E Brunberg
Tom  L Brunberg
Janne  I Brunberg
Nina  M Brunberg
Jan  C Söderström
Mona  B Söderström
Christina Emilsson
Marianne Emilsson
Ira  A Ylkänen
Tom Ylkänen
Marianne Brunberg
Stig  G Brunberg
Lisbet  C Tallsten
Rainer Tallsten
Raul  J Brunberg
Marit  Y A Brunberg
Susanna Brunberg
Helena  C Brunberg
Ann-Marie  E Brandt
Margareta  I Brandt
Ebba  C Brandt
Kaj  V Stjernberg
Carita  E Stjernberg
Gun  E Stjernberg
Bengt  P Stjernberg
Jan  E M Smeds
Kjell  O M Smeds
Björn  K Smeds
Birgitta Smeds
Paula Smeds
Joanna Laurén
Jan  C H Stjernberg
Ove Stjernberg
Ann-Christin Stjernberg
Lars  M Stjernberg
Carola  M Stjernberg
Maria  E Huopalainen
Nina  I Huopalainen
Kristina  M Huopalainen
Jörgen  M Smeds
Stefan  G Smeds
Simon  S Smeds
Susanne  E Grönqvist
Mirjam  A Grönqvist
Pia Mykkänen
Mika Samio
Jani Samio
Peter  M Holmberg
Cecilia  M Holmberg
Johan-Erik Holmberg
Tommy Salo
Alexandra Fleetwood
Per Kallner
Jan Kallner
Anna  M Brunberg
Kai  H M Ström
Kirsti  K Ström
Per  E Holm
Harriet  A Holm
Berit  A Eklund
Frans  B Nyberg
Etel  L Björklöf
Eyolf  P Björklöf
Helena  L Björklöf
Håkan  A Eklund
Maj-Britt  L I Eklund
Kaj  A Eklund
Thua  C Nyström
Tage  C Nyström
Harry  T Weckman
Åke  H Nordström
Benita  M Nordström
Susann-Marie Nyholm
Stig-Johan  W Nyholm
Karl  C Nyholm
Nina  B Nyholm
Tom  R Nyholm
Carl-Johan  S Nyholm
Nils  J W Nyholm
Per-Erik  J Björk
Kaj  T W Björk
Pia  M Björk
Marita  T Johansson
Inga  M Johansson
Håkan  G Johansson
Kaj  E Johansson
Ann-Mari Granberg
Carita  E H Granberg
Leif  V Lönnqvist
Benita  I Lönnqvist
Olle  H Lönnqvist
Ulla  B Lindström
Stig  J R Lival-Lindström
Svea  V Lindström
Per-Erik Grönberg
Carl  G Lindström
Gun-Britt  I Lindström
Carola  I Lindström
Birgit  A Lindström
Brita  A Lindström
Per  G Lindström
Magnus  G von Bonsdorff
Bengt  G B von Bonsdorff
Carl  M von Bonsdorff
Eva  C von Bonsdorff
Jan-Erik  V Andersson
Britt  M C Andersson
Lars  J F Andersson
Birgitta  E Andersson
Börje  J Andersson
Gun  M Lönnroos
Marina  I Lönnroos
Kerstin  M Brunberg
Regina  E Brunberg
Erik  G Brunberg
Kaj  O Brunberg
Filip  M Brunberg
Ralf  E Brunberg
Gunnar Ollberg
Monica  B Brunberg
Clas Lindholm
Carl-Ivar  J Siivonen
Kaj  H J Lövenberg
Hans  O Berg
Carita  E Wallin
Per  O Wallin
Roger Lindholm
Björn Lindholm
Robert  K M Stjernberg
Tage  K Stjernberg
Marina Stjernberg
Roy  K G Stjernberg
Monica Stjernberg
Mikael Stjernberg
Karita Kreander
Lars Kreander
Bo  Y Stjernberg
Leif Stjernberg
Inge-Britt Stjernberg
Stig Stjernberg
Else-May Stjernberg
Sixten Stjernberg
Marina Stjernberg
Leif  J Antell
Sune  J Antell
Roger  J Antell
Tage  V J Sundberg
René Antell
Jan  E M Smeds
Kjell  O M Smeds
Björn  K Smeds
Mikaela  A Stjernberg
Eva Stjernberg
Monica  M Hellsten
Tom  E Hellsten
Ulla-Stina Hellsten
Annika Hellsten
Johny  A Aarnio
Tove  A Hellsten
Ann-Ina  P Kavenius
Anna  S Nilsson
Hans-Christian  S Nilsson
Anna  J Carlson
Sofia-Linn  G Carlson
Anna  C Hellsten
Harry  K Hellsten
Timo  O Kallonen
Mika  K Kallonen
Kristoffer Emborg
Zacharias Sauvola Emborg
Alexandra Sauvola Emborg
Birger  I Gustafsson
Ingegerd  A Gustafsson
Inge-Maj  A Gustafsson
Bernt  I Gustafsson
Else-Maj  M Gustafsson
Bengt  S Gustafsson
Georg  H Gustafsson
Gun  C M Ewalds
Siv  B M Ewalds
Kjell  E J Ewalds
Christina  A D Ewalds
Anna  K Hällfors
Henry  L Hällfors
Görel  A Ewalds
Svante  M Ewalds
Kaj Hällfors
Benita  E Lönnfors
Cathrine-Louise Lönnfors
Tita Lönnfors
Helena Roos
Katja Lindberg
Helena  S Andersson
Laila  J Andersson
Hannele Helvo
Ilona  L Jokinen
Isabella Munck
Göran Hietamies
Katarina Hietamies
Linda Hietamies
Niklas Nordman
Malin Nordman
Johanna Lönnfors
Johan  J Lönnfors
Christian Lindeqvist
Michaela Blomqvist
Patricia Blomqvist
Fredrika Blomqvist
Fredrik Blomqvist
Kristina Blomqvist
Michael Nyholm
Taina Hovi
Mikko Hovi
Erik Forsberg
Anton
Roger Nysten
Monica  H Nysten
Robin Nysten
Mathias Wiksten
Andreas Wiksten
Kristian Wiksten
Markus Wiksten
Elisa  K Karlsson
Peter  M Karlsson
Johanna  K Karlsson
Jeremia  O R Karlsson
Nina  J Karlsson
Niko  L M Karlsson
Janica  K Karlsson
Sebastian Jounissalo
Anton Jounissalo
Henri  M Poutala
Franceska  I Poutala
Ellen Mäkelä
Ida Mäkelä
Oliver Johansson
Alexander Johansson
Charlotta Johansson
Anna Johansson
Maria Johansson
Patrik  L Pihlflyckt
Marcus  O Pihlflyckt
Christoffer  A J Brunberg
Ronny  M E Brunberg
Johan Brunberg
Maria Brunberg
Anna-Karin Brunberg
Fabian Brunberg
Fredrik Brunberg
Laura Brunberg
Essi-Lotta Brunberg
Tom  C Brunberg
Miia Brunberg
Janina Brunberg
Anna-Bella Brunberg
Kimmo Brunberg
Anneli Karlsson
Emil  O Karlsson
Manda Karlsson
Herman Karlsson
Karin  M Karlsson
Mikael Blomfeldt
Henrik Blomfeldt
Charlotta
Anna-Karin Brunberg
Fabian Brunberg
Robert  H A Brunberg
Tom E M Haapatie-Somer..
Mats  J Sjöström
Anna  P Sjöström
Stella  M A Brunberg
Ivy  A Wrede
Anton Ylkänen
Jon  P Brunberg
Jan  E T Brunberg
Niklas Läckström
Johanna Läckström
Dan Tallsten
Christian Tallsten
Linda  A Skogster
Anders  J Skogster
Johanna  C Skogster
Carina Forsberg
Robert Forsberg
Jonny Nyholm
Jessica Nyholm
Kim Johansson
Hannele Viitanen
Patrik Grönholm
Tim Stjernberg
Annina Stjernberg
Fredrik  J I Juslin
Niclas  J Juslin
Anna  I Juslin
Emilia Lalu
Josefina  M A Andersson
Gustav  K M Andersson
Madeleine  J M Andersson
Albert  J M Andersson
Savvas  A Saivanidou
Ida  S H Smeds
Fanny  F Smeds
Isak  B Smeds
Jakob  A Smeds
Emily  M Smeds
Sara  S Smeds
Siri  M Smeds
Carl  A Smeds
William  S Smeds
Olli  J Nyholm
Salla  E Nyholm
Jonne  S Nyholm
Oskar  B Englund
Ellinor  S Englund
Christina Holmberg
Andreas Holmberg
Fred Ohlsson
Felix  P G Stenfors
Casper  A Stenfors
Ulla  K Ström
Tomi  T Ström
Nina  K Johansson
Eva  K Pirttineva
Yvonne  A Holm
Rita  C Holm
Christine  A Sundström
Mariette  K Nyberg
Daniel Stenbäck
Gun  E Björklöf
Isa  M Björklöf
Cay  E Björklöf
Kim  O Björklöf
Sam  R Jokinen
Nanette  D L Jokinen
Tom  H A Eklund
Dick  H Eklund
Hans  G Wahlgren
Lars  A Wahlgren
Roy  I Sihvonen
Tim  C Sihvonen
Dan  T Sihvonen
Tove  E Nyström
Ture  F M Nyström
Jan-Åke  P Nordström
Ann-Christina M Nordströ..
Erik  R Saarelainen
Maria  D Hanno
Niklas  G Nyholm
Martin  J Nyholm
Helena
Tom  R Nyholm
Janne  P Nyholm
Mikaela  M Nyholm
Anette  M Nyholm
Ulla  C Björk
Anna  K Björk
Anne-Maria Björk
Barbro  Y Hamström
Johnny  R Hamström
Carola  M Lönnqvist
Kerstin  E Lönnqvist
Ville  G Johansson
Gunilla  M Johansson
Leifpeter  V Lönnqvist
Malin  E Lönnqvist
Tommy  S Lindström
Robert  V Lindström
Thomas Lönnqvist
Markus Lönnqvist
Henri Lönnqvist
Mats  C R Ehrnrooth
Nina  K Ehrnrooth
Maria  D M Lival-Lindström
Pia  K IIsaho
Catharina Grönberg
Ann-Christine M Westerlu..
Tom  E G Westerlund
Jan  M G von Bonsdorff
Leni  C von Bonsdorff
Patrik  A von Bonsdorff
Claus  M von Bonsdorff
Tom  E von Bonsdorff
Anna  K von Bonsdorff
Maria  C von Bonsdorff
Erik  M von Bonsdorff
Robert  C von Bonsdorff
Helena  D C Stockmann
Niklas  S B Stockmann
Christine  S D Stockmann
Paul Andersson
Marcus Andersson
Anja
Jan
Lena
Andreas Andersson
Agneta Andersson
Heidi Andersson
Fredrik Andersson
Christina Andersson
Robert  B Liljeblad
Katarina  E Liljeblad
Simon Ådahl
Jonas Ådahl
Maria Ådahl
Henrik Kanerva
Robert Kanerva
Ewa Lindholm
Janina Ollberg
Sebastian Ollberg
Paula  W Isaksson
Markus  S Isaksson
Johan Lindholm
Jörgen Lindholm
Desiré Lindholm
Nathalie Siivonen
David Siivonen
Martin  R Westerling
Michaela  E Westerling
Marika  T Westerling
Sofia  C Wallin
Nora  K Wallin
Emma Stjernberg
Evelin Stjernberg
Pontus Stjernberg
Benjamin Stjernberg
Sebastian Lindell
Sandra Lindell
Viktor Lindell
Amanda Lindell
Emil Stjernberg
Oliver Stjernberg
Albert Stjernberg
Daniel Blomqvist
Rebecca Blomqvist
Mathias Blomqvist
Kevin  M Stjernberg
Kari Kreander
Benny  R Stjernberg
Beatrice Stjernberg
Benita Stjernberg
Viveka Stjernberg
Kim Stjernberg
Tony
Jenni
Heidi Stjernberg
Tanja Stjernberg
Marion Antell
Nina Antell
Karin  E Antell
Gustav  J Antell
Linda  H Antell
Emma  J Antell
Erik Antell
Jonas Eklund
Marie  E Lundgren
Charlotta  C Lundgren
Heidi  I Hellsten
Nina  M Hellsten
Sofia  M Johansson
Jessika  M Johansson
Paula  E Patshijew
Pia  M C Blomqvist
Robin  V P Kavenius
Lina  J Kavenius
Saga Nylund
Casper  W Hellsten
Kim  I Kallonen
Marina  C Gustafsson
Christa  M M Gustafsson
Marika  J Gustafsson
Annette  A Wackström
Berndt  M Gustafsson
Sofia  M Gustafsson
Johanna  M C Paassilta
Carl  J M Paassilta
Laura  E Gustafsson
Charlotte  H Viotti
Camilla  J M Viotti
Sebastian Kvist
Wilhelm Kvist
Christian  E V Godenhjelm
Johan  K C Godenhjelm
Maria Hällfors
Jenny Hällfors
Tom  C Degerlund
Ulf  P Degerlund
Lena  K M Degerlund
Viktor  M Ewalds
Anna-Paulina Ewalds
Jimi Hällfors
Mats Kajander
Sam Kajander
Malin Kajander
Anna
Aki
Janina Frostell
Benjamin Frostell
Jonathan Frostell
Oskar Lindell
Oliver Lindell
Emilia  R Granqvist
Alexandra Granqvist
André Lönnfors
Jenny Kärkkäinen
Alexandra Liljestrand
Matilda Liljestrand
Nicklas Backman
Vilma Backman
Max
Rasmus Nysten
Lukas  P J Pihlflyckt
Fredrik Pihlflyckt
Felicia  V D Pihlflyckt
Leonie  E A Pihlflyckt
? Pihlflyckt
Anna Albrecht
Anton Albrecht
Carl Brunberg
Charlotta Brunberg
Fanny  S Brunberg
Fanny Läckström
Malte Läckström
Frida Läckström
Emil Karlsson
Anton Karlsson
Alexander Puranen
Nikolai Puranen
Johannes Puranen
Lauri  T Ström
Hanna  E Ström
Jenni  K Lyly
Sanna  K Lyly
Alex Pirttineva
Noel Chukwuemeka
Olivia Chukwuemeka
Marina Ahlenblad
Jenny Ahlenblad
Gisela Hufnagel
Sabina  M Hufnagel
Calle  P Jokinen
Frans  M K Hoppi
Johanna  E L Stenbäck
Malin  E L Stenbäck
Jenny  E L Stenbäck
Camilla  C Björklöf
Joel  M Simonsen
Jarl  P Simonsen
Julia  L Simonsen
Victoria  E L Wilén
Amanda  S L Wilén
Jennica  A Eklund
Janniina  A Eklund
Joonas  C A Eklund
Thomas  H Eklund
Robert  M Eklund
Andreas  O Eklund
Johanna  E Eklund
Nea  A Sihvonen
Max  E Sihvonen
Malena  C Sihvonen
Lina  A Sihvonen
Ida  S Sihvonen
Ludde  A Sihvonen
Oliver  A Wiegaard-Hansen
Tom  R Nyholm
Jon  N Nyholm
Henri Vartiainen
Erik Vartiainen
Vilppu  K Vartiainen
Taru  E Takala
Tarmo  I Takala
Pia  Y Rask
Gina  S Rask
Sabina  L L Rask
Heidi  I Hamström
Tommi  R Hamström
Jenna  T Hamström
Jesse  R Hamström
Isak  M Vento
Saara  M Vento
Abir  E F Waked
Josefin  I I Waked
Fabian  J V Häggqvist
Johannes  K V Häggqvist
Emma  E Häggqvist
Elin  C Lindström
Ida  S Lindström
Emilia  I Lindström
Daniel  V Lindström
Samuel  N Lindström
Sarah  R Linder
Joshua  T Linder
Lucas  R H von Hertzen
Jonas  H R von Hertzen
Frida  K N von Hertzen
Maria  A Eskelin
Mathias  V Eskelin
Roger  M von Bonsdorff
Axel  G von Bonsdorff
Theresia  C von Bonsdorff
Sara  E von Bonsdorff
Antonia  M von Bonsdorff
Sofia  C von Bonsdorff
Ben  E von Bonsdorff
Mark von Bonsdorff
Henry  J von Bonsdorff
Oscar  P E Hermunen
Alexander  G J Alén
? Ollberg
Adam Oljemark
Nicholas Vinberg
Alexandra Stjernberg
William Stjernberg
Victor
Edvin
Olivia
Joachim
Jonathan
Tico
Tinja
Jonna Pirtelä
Joni Pirtelä
Linda Pirtelä
Heidi Pirtelä
Krista Kolehmainen
Niko Kolehmainen
Viljam Behm
Emil  I Tilles
Edward  B Tilles
Christian  A Wallenius
Christa  C S Wallenius
Amanda  E Ahlgren
Daniel  A Ahlgren
Christoffer  A Ahlgren
Madelene Birkeland
Mattias  A Gustafsson
Karl  I Högström
Filip  M Högström
Albert  W M Grön
Robert  J S Grön
Charlotta  I J Elo
Nicole  M R Burstein
Daniel  M A Burstein
Didrik Viotti
Simon Viotti
Emma Viotti
Jesper  C Degerlund
Markus Degerlund
Hanna Degerlund
Emilia  A J Degerlund
Filippa Degerlund
Julia Degerlund
Kaisa  L Eklund
Jakob Eklund
Ella Eklund
Kashira Kajander
Karelin Kajander
Lucas Kajander
Sophia  I Fry
Lumi  H C Tammela
Descendants of Johan Holm
Info
Start
Man
Woman