Anniina  E M Talvinen
Matti  O Talvinen
Anu-Pia Vesala
Ilkka  O Talvinen
Irma  T Lemmetyinen
Raimo  J Vesala
Ritva  L Mäkelä
Kaarlo  A Talvinen
Aino  S Honkonen
Teodor Lemmetyinen
Mirjam  M Leppiniemi
Tauno  E Vesala
Elli  M Järventausta
Lauri  L Mäkelä
Pirkko  A Rilva
Oskar  E Talvinen
Lydia Hammarberg
Hugo Honkonen
Wendla  G Nordell
Elias Lemmetyinen
Hilda  S Pulkkinen
Josef Leppiniemi
Hilda Heikkilä
Jussi Vesala
Sven Leponiemi
Hilda  M Järventausta
Viktor Mäkelä
Anna  M Lindell
Vilho  A Rickman-Rilva
Anni Kankaanpää
Edvard  W Hammarberg
Gunilla  M Mollenius
Eljas Lemmetyinen
Maria Leinonen
Matts  M Pulkkinen
Hilda  M Malmström
Johan Warg
Nn Leppiniemi
Carl  V Leponiemi
Ida Kauramäki
Alfred Järventausta
Maria  E Sarkola
Karl  G Mäkelä
Severina  M Toivo
Karl  G Lindell
Matilda  M Lehtiniemi
Willehard Rickman???
Sigrid  C Granat
Viktor  A Kankaanpää
Aurora  J Leppälahti
Emmanuel  K Hammarberg
Anna  C T Mört
Johan Mollenius
Amalia  U Sevon
Eljas Lemmetyinen
Anna Karhinen
Carl Filppo
Stina Vähätalo
Mats Kauramäki
Anna  G Antila
Malakias Ilomäki
Albertiina Järventausta
Nikodemus  J Korteisto
Eva  S Johansdotter
Mathias Eliasson
Caisa  S Henriksdotter
Johan  G Lindell
Sophia  A Törnroos
Matts Lehtiniemi
Severina Ritolahti
Johannes  J Rikman
Sara  S Johansdotter
Aatu Ala-Sankila
Wendla  U Yrjölä
Juho  H Leppälahti
Liisa Juhontytär
Carl  G Hammarberg
Caisa Mattsdotter
Thomas  A Mört
Anna  C C Holst
Jöran
Margaretha Johansdotter
Matti Nikula
Margareta Sarkkila
Israel Antila
Brita Leutola
Elias  M Kuutti
Maria Andersdotter
Kaarle  M Lumia
Valpuri  A Pirttiniemi
Johannes  J Korteisto
Stina Mattsdotter
Elias Andersson
Caisa Adamsdotter
Henrik Simonsson
Valborg Jöransdotter
Henrik  J Säkinoja
Anna Henrikintytär
Matts  M Törnroos
Wendla  K Åberg
Henric Ritolax
Maria
Göran Ritolahti
Regina
Johan Rikman
Ulrica Werlin
Johan Mattsson
Eva  M Johansdotter
Antti Ala-Sankila
Liisa Matintytär
Erkki  H Yrjölä
Wendla J Vähätalo-Valkki..
Carl  F Holst
Hedvig  C Sporfält
Johan Samuelsson
Walborg Marcusdotter
Henrik Nikula
Brita  M Heikkilä
Henrik Sarkkila
Maria Matsdotter
Matti  J Kuutti
Valborg  M Kesti
Jöran Larsson
Margaretha Henriksdotter
Simon Jacobsson
Maria Jöransdotter
Juho Säkinoja
Greta Juhontytär
Matts Törnroos
Matts Åberg
Maria
Christer Rikman
Mickel Werlin
Maria Johansdotter
Johan Jacobsson
Maria Henriksdotter
Heikki  E Yrjölä
Maria Jaakontytär
Akseli S Vähätalo-Joensu..
Anna  E Kiesilä
Carl  F Sporfält
Maria Mickelsdotter
Henrik Kalli
Margareta  J Pertta
Matti Heikkilä
Maria Läykkälä
Yrjö Antinpoika
Brita Pantti
Matts  J Kesti
Walborg Henricsdotter
Lars  J Pertta
Walborg  A Kauppila
Simo  M Vähätalö-Joensuu
Regina Juhontytär
Erkki  P Kiesilä
Anna Eerikintytär
Anders Spora
Elisbetha Sigfriedsdotter
Mickel Andersson
Anna Henriksdotter
Henrik  M Kalli
Valborg Johansdotter
Johan  T Pertta
Brita Jöransdotter
Johan Andersson
Walborg  J Kesti
Johan  T Pertta
Brita Jöransdotter
Anders  J Kauppila
Sophia Mattsdotter
Markus  Y Joensuu
Maria  M Lapinniemi
Johan
Thomas Pertta
Johan  H Kesti
Margareta  J Kesti
Yrjö  M Joensuu
Sofia Yrjöntytär
Matti T Melanen-Lapinnie..
Margareta Antintytär
Henrik  J Kesti
Valborg  J Päivike
Tuomas  H Melanen
Pirkko Antintytär
Heikki  M Melainen
Valborg Antintytär
Martti  J Melainen
Brita Matintytär
Jöns  A Melainen
Anna
Antti  H Melainen
Heikki
Ancestors of Anniina Emilia Matintytär Talvinen